معاونت فرهنگی
معاون ادار ی و مالی
مهدي معيني
كارشناسي ارشد معماري
mehdi.moini@aui.ac.ir
اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي دانشگاه، مطابق با مقررات و آئين نامه هاي مربوط؛ رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روش هاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مؤسسه.
مهدي معيني
كارشناسي ارشد معماري
مرتبه علمی : مربي
تلفن تماس : 36244452 - 031
نمابر

 
شرح وظايف و اهداف:

1- اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي دانشگاه، مطابق با مقررات و آئين نامه هاي مربوط؛

2. رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روش هاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مؤسسه؛

3. نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و سايرقوانين و مقررات مالي مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناي ذيربط؛

4. ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛

5. تشكيل كميته تدوين روش هاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونت هاي دانشگاه؛

6. استقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخش هاي مختلف دانشگاه؛

7. ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛
8. تدوين آئين نامه ها و دستورالعملها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛
9. پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه؛
10. نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها؛
11. همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشگاه؛

 

معاونت اداري و مالي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، چهاراه خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان، معاونت اداري و مالي
031-36244452
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal