دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
معاون پژوهشی
دكتر محمود قلعه نويي
- دكتراي مهندسي شهرسازي --------- -دانشيار،دانشكده معماري و شهرسازي
m.ghalehnoee@aui.ac.ir
دانش آموخته ي دكتري مهندسي شهرسازي - دانشگاه Paris-Est- پاريس-1387---كارشناسي ارشد معماري - دانشگاه علم و صنعت ايران- تهران-1380
مأموريت و اهداف

برنامه جامع مركز كارآفريني دانشگاه (به روزرساني شهريور 97)

اهداف كلان مركز كارآفريني دانشگاه در چهار محور اصلي:

1- نهادينهسازي مهارتهاي كارآفريني و كسب و كار در دانشجويان و دانش‌آموختگان

2- توانمندسازي مهارتمحور دانشجويان در رشتههاي تخصصي

3- حمايت از ايدههاي كارآفريني دانشجويان جهت توسعه كسب وكارهاي دانشجويي

4- طراحي و توسعه فعاليتهاي همراه با خلق ارزش جهت افزايش سطح اشتغال و كارآفريني دانشجويان و دانش‌آموختگان

 

G          هدف كلي:        جدول 1- 1- نهادينه‌سازي مهارت‌هاي كارآفريني و كسب وكار

O1      هدف اختصاصي:          

S1-1     استراتژي:        1- پياده‌سازي عملياتي چرخه از ايده تا عمل

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

گزارش پيشرفت برنامه

1-1- برگزاري هدفمند دورهها و كارگاههاي كارآفريني در سه فاز

الف: ايجاد شناخت و آگاهي نسبت به كارآفريني (آموزش دربارهي كارآفريني)

ب- مجهز ساختن افراد به ديدگاه كارآفرينانه و فرهنگ كارآفرينانه (آموزش از طريق كارآفريني)

ج- آماده سازي افراد براي كارآفرين شدن (آموزش براي كارآفريني)

مركز كارآفريني

شروع سال تحصيلي

پايان اسفندماه

ايجاد مهارتهاي اعتماد به نفس، عزت نفس، كار تيمي، ايده پردازي، نوآوري، مديريت زمان و ...

گزارش كارشناس مركز كارآفريني

1-2- برگزاري پنلها، نشست ها و ميزهاي ايدهپردازي و انتقال تجربه با حضور كارآفرينان موفق و سرمايه گذاران

مركز كارآفريني

از شروع سال تحصيلي به صورت ماهانه

پايان سال تحصيلي

 

مستندسازي

1-3- برگزاري مسابقههاي تفكر كارآفرينانه با همكاري بخش خصوصي

مركز كارآفريني

دو بار در سال تحصيلي

-

حل مشكلات و چالشهاي شركتهاي مشاركت كننده

گزارش شركت

1-4- برگزاري رويدادهاي كارآفرينانه همچون رويدادهاي استارت آپي، ايده شو، ويكند و ....

كميته كارآفريني

دو بار در سال تحصيلي

-

راه اندازي استارتاپ ها يا باشگاه هاي كارآفريني

گزارش رويداد

 

G          هدف كلي:          جدول2- توانمندسازي مهارتمحور دانشجويان در رشتههاي تخصصي

O1      هدف اختصاصي:          

S1-2     استراتژي:          آموزش از طريق انجام و آموزش كارآفرينانه در هر گروه آموزشي

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

گزارش پيشرفت برنامه

2-1- برگزاري كارگاهها و دورههاي تخصصي -عملياتي با حضور اساتيد صاحب نام و متخصص

نماينده كارآفريني دانشكده ها

شروع سال تحصيلي

-

انجام مهارت توسط فراگيران

گزارش نماينده كارآفريني

2-2- آموزش نرم افزارهاي تخصصي يا دورههاي مكمل براي هر رشته تخصصي

نماينده كارآفريني دانشكده ها

شروع سال تحصيلي

-

انجام مهارت توسط فراگيران

گزارش نماينده كارآفريني

2-3- شبكه سازي با كارآفرينان برتر و نمونه هر رشته تخصصي و استفاده اثربخش از ظرفيت‌هاي آنها و انتقال تجربه به دانشجويان

نماينده كارآفريني دانشكده ها

شروع سال تحصيلي

-

-

گزارش نماينده كارآفريني

2-4- جايزه سالانه خلاقيت و نوآوري هنري با مشاركت بخش خصوصي در سه زمينه: دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه

مركز كارآفريني

ارديبهشت ماه هر سال

-

 

 

2-5- جايزه فارغ التحصيلان موفق در حوزه كارآفريني و ارتباط مستمر با آنها همراه با برگزاري جلسه هاي انتقال تجربه

مركز كارآفريني

ارديبهشت ماه هر سال

-

 

 

2-6- پويا سازي محيط خوابگاه‌هاي دانشجويي در راستاي حركت به سمت كارآفريني و توليدات ارزش‌افزاء با برگزاري كارگاه‌هاي عملي- مهارتي

 

 

 

 

 

2-7- ايجاد هفته كارآفريني در تقويم رسمي دانشگاه همراه با برنامه هاي كاربردي، نمايشگاه ها، جشنواره‌ها و بازارچه هاي دانشجويي و مشاركت بخش خصوصي و سازمان هاي مرتبط (اجراي پايلوت براي يك سال)

مركز كارآفريني

 

 

 

 

 

G          هدف كلي:     جدول 3- حمايت از ايدههاي كارآفريني دانشجويان جهت توسعه كسب وكارهاي دانشجويي

O1      هدف اختصاصي:          

S1-3     استراتژي:     توسعه باشگاههاي كارآفريني دانشجويي

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

گزارش پيشرفت برنامه

3-1- حمايت از باشگاههاي كارآفريني دانشجويي و دانش آموختگان

مركز كارآفريني+ نمايندگان كارآفريني

هميشه

-

افزايش باشگاههاي كارآفريني

گزارش هر باشگاه

3-2- ظرفيت سنجي و امكان سنجي تقاضاهاي هنري در سطح استان اصفهان و انطباق و ارتباط آن با پتانسيل‌هاي دانشجويان

نمايندگان كارآفريني

-

-

انجام چند پروژه بخش خصوصي و دولتي

گزارش

3-3- تهيه بانك اطلاعاتي جامع از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي اساتيد، دانشجويان و دانش‌آموختگان هر دانشكده جهت معرفي و اخذ سفارش‌هاي بازار و صنعت

نمايندگان كارآفريني

-

-

ايجاد پايگاه رزومه دانشجويي، دانش‌آموختگان و اساتيد

گزارش

3-4-همكاري با نهادهاي (صندوق كارآفريني اميد، بانك رسالت، بنياد بركت و ...) حامي كارآفريني در سطح استان و كشور جهت حمايت از فعاليتهاي كارآفريني دانشجويان و فارغ التحصيلان

مركز كارآفريني+ نمايندگاه كارآفريني

-

-

جذب حمايت مالي

گزارش

3-5- ايجاد كيلينيك كارآفريني و كسب وكار جهت حمايت از ايده هاي دانشجويي و تسهيل تجاري سازي ايده ها

مركز كارآفريني

-

-

 

 

3-5- برگزاري برخي از جلسههاي كميته كارآفريني در شركتها و نهادهاي حامي فعاليت هاي كارآفريني

كميته كارآفريني

-

-

برگزاري حداقل 2 جلسه

گزارش

  

G        هدف كلي:   جدول 4- طراحي و توسعه فعاليتهاي همراه با خلق ارزش جهت افزايش سطح اشتغال و كارآفريني دانشجويان و دانش‌آموختگان

O1      هدف اختصاصي:          

S1-4     استراتژي:                                    

برنامه عملياتي مربوط به استراتژي:

نام فعاليت

مسوول اجرا

تاريخ شروع

تاريخ پايان

شاخص دستيابي

گزارش پيشرفت برنامه

4-1- راه‌اندازي فروشگاه فيزيكي و الكترونيك آثار هنري

مركز كارآفريني

-

-

ايجاد يك فروشگاه فيزيكي + وب سايت فروش آثار

 

4-2- راه‌اندازي مدرسه كارآفريني هنر

مركز كارآفريني+ نمايندگان كارآفريني

بعد از امتحانات نيم سال دوم

شروع سال تحصيلي

جذب حداقل 100 فراگير در هر دوره

 

4-3- درآمدزايي از كارگاهها، آزمايشگاهها و ظرفيت هاي مازاد دانشگاه با همكاري دانشكدهها و دانشجويان

 

 

 

 

 

4-4- ايجاد و راه‌اندازي صندوق كارآفرينان هنر با مشاركت خيرين و كارآفرينان

نمايندگان كارآفريني

-

-

جذب كمك هاي نقدي

 

4-15- تشكيل كميته درآمدزايي دانشگاه با مشاركت معاونت مالي و واحد طرح و برنامه

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
467
معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان چهار باغ پائين، حد فاصل چهار راه تختي و ميدان شهدا، كوچه پرديس (شماره 31)، پلاك 17، معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
تلفن       :   34460755-34460328-34489755   (031
دورنگار :   34460909    (031
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal