دانشکده هنر های تجسمی و کاربردی
ارتباط با ما
خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراشها، کوی چهارسوقی ها، مادی خواجه عابد، دانشکده هنرهای تجسمی
031-36262681-36262682   :تلفن گویا
  031-36262683تلفکس دفتر دانشکده
 کد پستی8175873463