۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد
دبيرخانه جذب اعضاي هيات علمي

اهداف تشکیل هیات اجرایی جذب

به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی هیأت اجرایی جذب در هر دانشگاه تشکیل می گردد.

 

وظایف هیأت اجرایی جذب

1- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی

2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

3- تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی ،پیمانی رسمی ،آزمایشی رسمی ،قطعی هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوطه

4- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

5- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

 

جذب اعضای هیات ‌علمی

فراخوان جذب

به اطلاع علاقه‌مندان جذب به عنوان عضو هیات ‌علمی در دانشگاه هنر اصفهان می‌رساند، فراخوان نیمه متمرکز جذب، هر سال توسط سامانه جامع مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

 

فرآیند جذب 

 اعلام فراخوان توسط دانشگاه از طریق سایت مرکز جذب اعضای هیات علمی (سامانه مهر رضوی)

• ثبت نام متقاضی در سامانه مهر رضوی و بارگذاری مدارک و مستندات

• دریافت مدارک توسط دبیرخانه­­ هیات اجرایی جذب دانشگاه پس از اتمام فراخوان

• غربالگری اولیه (اعلام عدم اولویت در صورت نداشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در فراخوان دانشگاه)

• بررسی اولیه صلاحیت علمی از طریق مصاحبه اجمالی با متقاضیان منتخب در غربالگری اولیه

• بررسی توانایی علمی از طریق مصاحبه تفضیلی با متقاضیان و تکمیل فرم امتیازات توانایی علمی بر اساس مستندات معتبر ارائه شده در جلسه (فرم 1 ذیل صفحه مشاهده شود) به تفکیک هر متقاضی

• ارسال امتیازات مورد نظر اعضای کارگروه به صورت محرمانه و در پاکت دربسته توسط نماینده هیات اجرایی به دبیرخانه هیات اجرایی جذب

• تحقیقات میدانی در خصوص متقاضی از طرق قانونی و ارائه نتایج آن به کار گروه صلاحیت عمومی

• بررسی صلاحیت عمومی متقاضی از طریق مصاحبه تفصیلی و تکمیل فرم امتیازات صلاحیت عمومی

•  انجام استعلامات قانونی از طریق مراجع ذی صلاح

• بررسی امتیازات کسب شده سه متقاضی برتر هر رشته در هیات اجرایی جذب دانشگاه و انتخاب متقاضی اصلح از بین شرکت کنندگان /  اعلام عدم اولویت به سایر متقاضیان، از طریق سامانه مهر رضوی / ارجاع پرونده متقاضی اصلح به هیات مرکزی جذب

• بررسی و ارزیابی اسناد و مدارک ارسالی متقاضیان جذب توسط کارشناسان مستقر در مرکز جذب اعضای هیات ‌علمی وزارت علوم

• بررسی نهایی در دو کارگروه صلاحیت عمومی و کارگروه توانایی علمی هیات مرکزی جذب وزارت علوم

• اعلام نتایج بررسی توسط هیات مرکزی جذب وزارت علوم به دانشگاه

• الف: اعلام تایید صلاحیت علمی و عمومی برای دوره پیمانی

• ب: اعلام عدم اولویت بنابر تشخیص هیات مرکزی جذب

• بررسی مجدد برمبنای اعتراض متقاضی

• انجام مراحل به‌کارگیری متقاضی در دانشگاه براساس مقررات (اخذ شناسه استخدامی و صدور حکم کارگزینی)

 

تمدید قرارداد اعضای هیات‌علمی پیمانی

اعضای هیات علمی پیمانی موظف هستند دو ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل دهند. مستندات پژوهشی (فعالیت های پژوهشی ثبت شده در سامانه گلستان) پس از بررسی در کمیته ترفیعات دانشگاه و اخذ امتیاز، در جلسه هیات اجرایی جذب مطرح می گردد و در خصوص تمدید یا عدم تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی تصمیم گیری می شود.

حد نصاب لازم برای کسب مجوز تمدید قرارداد :

مربیان: 2 امتیاز از فعالیت های پژوهشی (ماده 3 جدول تبدیل وضعیت)

استادیار: 4 امتیاز از فعالیت های پژوهشی (ماده 3 جدول تبدیل وضعیت)

 

تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات‌علمی

 پیمانی به رسمی آزمایشی

بر اساس ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی، عضو هیات ‌علمی می‌تواند پس از احراز شرایط ذیل و در صورت تایید مراجع ذی‌صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل شود:

·          دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی.

·         تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

·         کسب حداقل 70 درصد امتیازات تعیین کننده در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی بنا به درخواست عضو هیات‌ علمی، موافقت هیات اجرایی جذب دانشگاه و تایید هیئت مرکزی جذب وزارت عتف.

·         گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یک ساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط (این بند فقط برای اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن است، الزامی است)

ماده 13 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی

در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار خواهد شد.

·         اعطای مهلت با مجوز هیئت رئیسه دانشگاه، حداکثر در یک نوبت یکساله (سال ششم)، مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط مبنی، بر کسب 55 درصد حداقل امتیازهای تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

·          اعطای مهلت با مجوز هیئت رئیسه دانشگاه، حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هفتم)، مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط، مبنی بر کسب 70 درصد حداقل امتیازهای تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

·         اعطای مهلت با مجوز هیئت امنای مربوط، حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هشتم)، مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط، مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازهای تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.

·         خاتمه خدمت

  • هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در سیصدمین جلسه مورخ 25/07/1401 در خصوص امتیازات تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی به شرح ذیل تصویب نمود:
  • جدول امتیازات تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی مصوبه جلسات 196 و مورخ14/06/1396و 27/07/1400 هیأت عالی جذب تا تاریخ 31/06/1402 تمدید گردید.

 

رسمی‌ آزمایشی به رسمی قطعی

اعضای هیات‌ علمی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌یابند، الزاماً یک دوره آموزشی را طی خواهند کرد. دانشگاه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی و مسئولیت‌پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرارداده و در صورت احراز شرایط ذیل، به رسمی‌ قطعی تبدیل وضع می‌نماید:

·         دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی‌آزمایشی (بدون احتساب مدت ماموریت آموزشی و مدت ماموریت برای تصدی سمت‌های مدیریت سیاسی).

·         احراز رتبه دانشیاری.

·         تایید صلاحیت عمومی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی.

·         گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط ( این بند فقط برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می‌باشد الزامی است)

 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
30452
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136248089 - 03136249836 - 03136249840 - 03136269972 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal