۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
معاونت پژوهش و فناوري:
گزارش ماموريت مطالعاتي تاسيس پارك فرهنگ و هنر اصفهان
گزارش ماموريت مطالعاتي تاسيس پارك فرهنگ و هنر اصفهان
 پس از موفقيت و نقش آفريني فعال مركز رشد تخصصي هنر (مركز رشد مشترك دانشگاه هنر اصفهان و شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان) و با توجه به حمايت اوليه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از فاز سوم نقشه راه اقتصاد خلاق در دانشگاه هنر اصفهان، يعني ايده پردازي و مشاركت در تاسيس پارك فرهنگ هنر اصفهان (به عنوان يك نهاد حامي كارآفريني در سطوح بالاتر، انتفاعي، چند جانبه، گردشگر محور، و قطب بين المللي صنايع خلاق كشور)، انجام مقدمات مطالعاتي اين طرح بزرگ در دستور كار برنامه هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و برنامه هاي توسعه اي سازمانهاي همكار همچون شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، و سرمايه گذاران عمومي و خصوصي قرار گرفته است.
انجام صحيح اين طرح مشترك ملي نيازمند بررسي همه جانبه ابعاد طرح، و نمونه يابي و سنجش فني نهادها و تجربه هاي اجرايي مرتبط در سطوح ملي و بين المللي بود كه در همين راستا دو نمونه مرتبط مهم در سطوح بين المللي يكي شهر فرهنگ گاليشيا در سانتياگو كشور اسپانيا و ديگري مجموعه يونيورساينس در پاريس كشور فرانسه، با توجه به شباهتهاي قابل توجه از لحاظ ساختاري به ايده پارك فرهنگ و هنر اصفهان، براي بررسي دقيق و نزديك به عنوان بخشي از مطالعات بين المللي طرح، شناسايي و هدف گذاري شدند و برنامه ارائه شده و هيئت معرفي شده از طرف دانشگاه به تاييد مركز همكاري هاي علمي و بين المللي وزارت علوم رسيد. براي بهره برداري حداكثر از اين فرصت محورهاي زير براي اين برنامه تعيين گرديد:
1- بررسي وضعيت كالبدي-ساختماني، اجزاي تشكيل دهنده و كاربري مجموعه هاي مذكور و سنجش نوع دسترسي ها و تاثير متقابل اين مجموعه ها بر محيط پيرامون و جامعه شهري.
2- بررسي خدمات طراحي شده براي مخاطبان و شيوه ها و نوآوريهاي به كار رفته در ارائه اين خدمات.
3- بررسي نزديك سازمانهاي موسس و همكار، و به طور ويژه، شيوه هاي تامين مالي به كار رفته در اين مجموعه ها، و همچنين موانع و مشكلات مبتلا به.
4- گسترش تعاملات و همكاريهاي بين المللي لازم براي تقويت جنبه مطالعاتي و اجرايي طرح پارك فرهنگ و هنر اصفهان.
در همين راستا، هيئت دانشگاه هنر اصفهان متشكل از رياست دانشگاه (آقاي دكتر مصطفي كياني)، معاون پژوهش و فناوري (آقاي دكتر محمودرضا ثقفي)، و سرپرست مركز رشد تخصصي هنر (آقاي صالح غايي)، دو جلسه و چند بازديد از بخش هاي مختلف مجموعه يونيورساينس در پاريس داشتند.
در اين جلسات ضمن معرفي مركز رشد تخصصي هنر، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و طرح پارك فرهنگ و هنر اصفهان، مذاكرات اوليه درباره تعاملات و همكاري‌هاي نزديك دانشگاه هنر اصفهان و شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان با مجموعه فرهنگي و علمي يونيورساينس در قالب تفاهم نامه همكاري با محوريت طرح پارك فرهنگ و هنر اصفهان و گام‌هاي عملي (برگزاري سمينار علمي در راستاي برنامه ريزي و توسعه پاركهاي علم و فناوري) انجام پذيرفت.
 
 
 
 
 
 نسخه نهايي اين تفاهم نامه در تعامل سه جانبه بين دانشگاه هنر اصفهان، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و مجموعه يونيورساينس تنظيم و انشاا.. عملياتي خواهد شد كه شامل ادامه تعاملات و بازديد طرف فرانسوي جهت انتقال تجارب، ارائه خدمات مشاوره مهندسي فرهنگي براي طرح، و ديگر همكاريهاي لازم در حوزه موزه هاي علوم (يكي از اجزاي طرح پارك فرهنگ و هنر اصفهان) خواهد بود.
 
 
همچنين در بازديدهاي به عمل آمده از زيربخشهاي مجموعه يونيورساينس (شهر علم و صنعت، و كاخ اكتشافات)، عناصر تشكيل دهنده مجموعه، خدمات در حال ارائه و سناريوهاي طراحي شده براي جذب و حفظ مخاطب به دقت مورد بررسي ومستندنگاري قرار گرفت تا به كارگيري آنها در بخشهاي مشابه طراحي شده در پارك فرهنگ و هنر اصفهان امكان سنجي گردد.

نتايج جانبي:

در بازديد و مذاكره با مسئولان مركز فب لب (Fab Lab) در شهر علم و صنعت يونيورساينس، امكان سنجي تاسيس اين مركز در دانشگاه هنر اصفهان به عنوان اولين فب لب دانشگاه هاي هنر ايران در دستور كار قرار گرفت تا با استفاده از ظرفيت چشمگير گروه هاي طراحي صنعتي، معماري و شهرسازي و مرمت آثار و ابنيه دانشگاه از يك سو، و ايجاد ارتباط با شهرك هاي و كارخانه هاي متعدد صنعتي اصفهان از سوي ديگر، زمينه تحولي جدي در حوزه آموزش، پژوهش و كارآفريني در آن رشته ها و همچنين ارتباط جدي تر با صنعت و جامعه فراهم گردد؛ در عين حال به عنوان عضوي از يك پروژه بين المللي متن باز، تعاملات و ارتباطات علمي دانشگاه در سطوح بين المللي ارتقاء يابد.

 
 
در پايان برنامه هاي طراحي شده براي فرانسه، با حضور هيئت دانشگاه هنر اصفهان در سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس، گزارشي از اقدامات و مذاكرات صورت گرفته به رايزن فرهنگي ايران در منطقه شنگن، جناب آقاي دكتر قرباني اصل ارايه گرديد. ايشان ضمن استقبال از اقدامات و مذاكرات صورت گرفته توصيه هايي جهت پيگيري و توسعه
ارتباطات ايجاد شده ارايه نمودند و بر ادامه حمايت‌هاي سفارت و رايزني در اين موضوع از دانشگاه هنر اصفهان و شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان تاكيد كردند.
 

 
در بخش بعدي سفر، بازديد و جلسه اي در شهر فرهنگ گاليشيا در سانتياگو دي كامپوستلا اسپانيا انجام گرديد. با توجه به جديد بودن و درجريان بودن پروژه شهر فرهنگ گاليشا، علاوه بر اهداف كلي سفر، در زمينه محورهاي زير نيز حائز اهميت بود:

1- بررسي چگونگي طراحي فرآيندهاي عمراني، معماري، و عملياتي اين مجموعه در بدو امر و در جريان اجرا، خصوصا فرآيندهاي تامين مالي.
2- بررسي چگونگي همنشيني اجزاي مختلف شهر فرهنگ به عنوان يك مجموعه مدرن، و خدمات در حال ارائه توسط آن خصوصا مركز كارآفريني مستقر در مجموعه.
در اين جلسه و بازديده هاي مرتبط كه با حضور معاون وزير فرهنگ، آموزش و برنامه ريزي دانشگاهي ايالت گاليشا، مدير دپارتمان معماري، مدير نمايشگاه هاي هنري و مدير مركز كارآفريني اين مجموعه برگزار گرديد، ابعاد مختلف معماري و كاربري شهر فرهنگ گاليشيا و فرآيند توسعه و مشكلات اجرايي آن بررسي گرديد و مذاكراتي جهت همكاري هاي آتي در حوزه پارك فرهنگ و هنر اصفهان و نيز برگزاري نمايشگاه از آثار اساتيد و دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان در گالريهاي هنري اين مجموعه به عمل آمد.كه دانشكده هاي مربوط در دانشگاه مامور پيگيري امر خواهند شد.

 
 
نتايج جانبي:

علاوه بر محورهاي اصلي مذاكرات پيرامون شهر فرهنگ گاليشيا و طرح پارك فرهنگ و هنر اصفهان، به درخواست و توسط معاون وزير فرهنگ، آموزش و برنامه ريزي دانشگاهي ايالت گاليشا مقدمات تعامل و ارتباط دانشگاه هنر اصفهان با دانشگاه سانتياگو دي كامپوستلا (USC از بزرگترين دانشگاه هاي جامع اسپانيا) برنامه ريزي، و در روز بعد اجرايي شد. در جلسه اي كه با مدير روابط بين الملل اين دانشگاه برگزار گرديد طرفين درباره سه محور زير، به توافقات اوليه رسيدند و مقرر شد مراحل امضاي تفاهم نامه توسط دفتر روابط بين الملل پيگيري گردد:

1- انجام طرحهاي پژوهشي مشترك با حمايت دو دانشگاه.
2- امكان مشاوره تز دكتري در حوزه هاي ميان رشته اي (پژوهش هنر، معماري، و باستان شناسي) توسط اساتيد دانشگاه مقابل.
3- عطاي گرنت جهت تحقيقات كوتاه مدت توسط دانشگاه USC به اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه هنر اصفهان بر اساس اولويت‌هاي سال 2019.
 

 
 
 
بدين ترتيب برنامه هاي رسمي اين سفر، با محوريت موضوع مطالعات و تعاملات مربوط به تاسيس پارك فرهنگ و هنر اصفهان به پايان رسيد. اقدامات و برنامه ريزي هاي لازم توسط دانشگاه هنر اصفهان در جريان است تا در مشاركت با ديگر نهادهاي دخيل در طرح پارك فرهنگ و هنر اصفهان همچون شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و معاونت علمي و تحقيقاتي رياست جمهوري، نتايج و دستاوردهاي اين سفر پيگيري و عملياتي گردد.
 
 
تاریخ:
1397/03/22
تعداد بازدید:
401
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
ساختمان مركزي دانشگاه هنر اصفهان
خيابان حكيم نظامي، روبروي خیابان خاقاني، دانشگاه هنر اصفهان
تلفن: 03136249836 - فاکس: 03136249841
info@aui.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal